Masterat

  Programul de master

Studii de Securitate Națională
 
Institutul Național de Informații și Securitate
„Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
al Serviciului de Informații și Securitate
al Republicii Moldova
Universitatea de Stat din Moldova

 

Masterat inovațional pentru mediul academic național!

 
     Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova și Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative lansează programul de master „Studii de Securitate Națională”.
 
 
Masterat pentru cei care vor să însușească mecanismul asigurării securității naționale!
 
 
     Programul se adresează absolvenților ciclului de licență, care doresc să-și completeze și diversifice cunoștințele și competențele în domeniul securității naționale, precum și tinerilor specialiști, care activează în cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul securității, ordinii publice și apărării.
 
 
 
     Partea științifico-practică și stagiul practic al programului sunt asigurate de resursele academice ale INIS al SIS RM și USM, cu implicarea experților din cadrul ambelor instituții.
 
 
 
     Scopul programului de master Studii de Securitate Națională constă în formarea abilităților și deprinderilor de gestionare și analiză a problemelor de securitate națională și politice. În același timp, cursul orientează studenții spre cultivarea unui set de capacități necesare la identificarea provocărilor și riscurilor de securitate, proiectarea modelelor de relații de securitate, asumarea rolurilor și responsabilităților specifice acestui domeniu.
 
 
 
 
     Obiectivul programului de master „Studii de Securitate Națională” este formarea de competențe în domeniul politic cu specializare în domeniul studiilor de securitate, precum și constituirea unui nucleu de cercetare pe acest palier.
     Obiectivul general al pregătirii specialiştilor în domeniul studiilor de securitate rezidă în necesitatea unor cadre calificate, capabile să evalueze în mod adecvat impactul riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților de securitate și să elaboreze propuneri privind eficientizarea asigurării securității naționale.
 
     Formarea profesională în domeniul studiilor de securitate, printr-o colaborare duală între INIS SIS RM și USM, presupune evoluția tehnologiilor educaţionale şi modernizarea, transparența autorităților naționale de securitate.
 
 
Necesitatea programului
 
     Extinderea obiectivelor pe plan profesional prin transferul metodelor specifice studiilor de securitate, precum și dezvoltarea unui mecanism de promovare a culturii de securitate în contextul actualelor riscuri și amenințări la nivel național reprezintă o prioritate a acestui program de master.
 
 
     Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, ca instituție care pregătește specialiști în domeniul securității naționale și Universitatea de Stat din Moldova, ca universitate civilă, își unesc eforturile pentru instruirea unei generații tinere – competente în managementul riscurilor de securitate și înțelegerea rolului statului în asigurarea securității naționale.
 
     La încheierea programului de master, absolvenții vor poseda un set de competențe generale și specifice.
 
Competențe generale:
 

     - perceperea fenomenelor şi factorilor de influenţă în domeniul activității politice;

     - realizarea studiilor/ cercetărilor proceselor şi fenomenelor politice prin aplicarea metodelor de analiză;

     - prognozarea evoluţiei proceselor şi fenomenelor politice pe plan național şi internațional;

     - gestionarea proceselor în domeniul activităţii politice prin valorificarea oportunităţilor de colaborare pe plan national şi international;

     - elaborarea strategiilor de acţiune în baza evaluării şi expertizei interdisciplinare a subiectelor din domeniul politic;

     - demonstrarea integrităţii profesionale şi a valorilor etice în realizarea atribuţiilor de serviciu.

 
Competenţe specifice :
 
     - evaluarea, analiza şi compararea capacităţilor de consolidare și interacțiune a elementelor sistemului național de securitate;
     - determinarea specificului activității autorităților naționale de securitate;
     - elaborarea şi adaptarea strategiilor și politicilor de securitate;
     - cercetarea dinamicii proceselor de securitate și management al informațiilor de securitate națională;
     - formularea propunerilor şi recomandărilor privind eficientizarea procesului de asigurare a securității naționale;
     - planificarea activităţii instituţiilor de securitate;
     - aplicarea diverselor metode şi tehnici de analiză a securității naționale și a informațiilor de securitate națională.
 
Structura programului: Cursuri (120 credite), Stagiu de practică, Teza de masterat
 
     Programul de master Studii de Securitate Națională are drept prerogativă formarea specialiştilor în domeniul de securitate. Curricula acestuia va include discipline precum: Managementul sistemului național de securitate, Securitatea națională a Republicii Moldova, Dimensiunea geopolitică și geostrategică a securității, Autorități de informații și securitate în societatea contemporană, Evaluarea securității naționale, etc.
     Tindem să menționăm că parteneriatul și colaborarea cadrelelor didactice şi experților în securitatea națională din cadrul Institutului Național de Informații și Securitate ”Bogdan, Întemeietorul Moldovei” și Universității de Stat din Moldova asigură o abordare pragmatică şi complexă a disciplinelor din planul de învăţământ al ciclului II.
 
     Profesorii și experții ambelor instituții de învățământ vor transmite tinerilor cunoștințe și practici specifice domeniului de securitate națională.
Cursurile se vor desfășura în limba română.
 
 
Oportunități de angajare pentru absolvenții programului de master
„Studii de securitate națională”
 
     Absolvenții programului pot fi angajați la instituțiile de stat cu atribuții în securitatea națională (Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal, SPPS, MAI, organele APC și APL), în sfera privată, sectorul non-guvernamental, proiecte naţionale şi internaţionale etc. Titularii acestor diplome vor avea posibilitatea de a activa în calitate de expert în securitate, politolog, analist politic, cercetător-stagiar în ştiinţe politice și ale securității, consultant, funcţionar public, militar, reprezentant al formaţiunilor politice/sociale/ONG-uri, cercetător, consilier, coordonator de programe etc.
     Aprecierea standardelor educaţionale / profesionale, ca finalitate a procesului de formare profesională iniţială permite stabilirea unor criterii de evaluare clare şi crearea unui mecanism funcţional în care sunt corelate eficient toate elementele procesului de studii: predarea, învăţarea şi evaluarea.
 
     Programul de master ”Studii de Securitate Națională” este parte al domeniului general de studiu 031 - Științe sociale și comportamentale, fiind un program de master de profesionalizare, cu un număr de 120 de credite, care se va focusa pe un studiu avansat al domeniului de securitate, ce asigură formarea competenţelor de management, analiză, explicare şi gestionare a securității. Programul de master este elaborat în conformitate cu Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, Ciclul II – Master, studii integrate), cât și cu cerinţele procedurilor interne de asigurare a calității.
 
Acte necesare la admitere:
 
     - Diploma de licență și anexa/ suplimentul în original sau copiile în cazul în care candidatul optează pentru programe de master la mai multe instituții de învățământ;
     - Copia buletinului de identitate;
     - Copia certificatului de naștere;
     - 6 fotografii 3x4 (cm);
     - Candidații la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate și livretul militar/ adeverința de premilitar (după caz);
     - Pentru detalii: usm.md/acte_necesare
 
Când și unde depunem dosarele?
 
    - Depunerea dosarului de concurs – 25 iulie – 2 august 2022
     - Anunţarea rezultatelor preliminare – 3 august 2022
     - Depunerea actelor în original – 4 august – 6 august 2022
     - Anunţarea rezultatelor finale – 8 august 2022

 
Detalii administrative:
 
     - tel. USM 022-240-076
     - tel. INIS SIS RM 069547076
 
Înscrierea la programul de master la adresa:
Chișinău. Str. Alexei Mateevici 60, blocul central al USM